Службова характеристика

Службова характеристика – Зразок

Службова характеристика

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

курсанта 4-го курсу (повна назва закладу),

рядового міліції Яремчука Івана Яковича 

1984 року народження, українця, освіта середня, в академії навчається з 25.07.2002

Рядовий міліції Яремчук І.Я. на навчання до академії направлений УМВС України у Київській області з числа цивільних осіб у 2002 році. 

За час навчання зарекомендував себе з позитивного боку як здібний, дисциплінований, старанний, наполегливий курсант. Безпідставних пропусків і запізнень на заняття без поважної причини не допускає. Навчається переважно на «відмінно» та «добре». До разових доручень ставиться з відповідальністю, виконує їх якісно, добросовісно, своєчасно.

Бере активну участь у громадському житті курсу та інституту. Працює над підвищенням професійного та наукового рівня, є учасником наукових конференцій. Має добре розвинені комунікативні та організаторські здібності, цілеспрямованість і працелюбність, оптимізм і стійкість у життєво-службових умовах.

Багато читає, вільно володіє англійською мовою.

Курсант Яремчук накази та статути ОВС знає та їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує позитивно, вчасно усуває недоліки

За складом характеру скромний, стриманий, урівноважений, ввічливий, спокійний. Має авторитет серед викладачів та товаришів, проявляє високу культуру у спілкуванні, вміє переконати та відстояти свою точку зору.

Фізично підготовлений добре. Займається спортом. Має охайний зовнішній вигляд. Добре володіє вогнепальною зброєю та спеціальними засобами захисту, на практичних заняттях показує відмінні результати.

З урахуванням ділових і моральних якостей характеристика курсанта Яремчука подається до присвоєння спеціального звання «сержант міліції». 

Начальник 4-го курсу Інституту

підготовки кадрів кримінальної міліції КНУВС

полковник міліції        (підпис)             В.М. Басов

(печатка)

“__”_____ 2020 р.

 З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Службової Характеристики:

Характеристика – документ, в якому сформульована громадська думка про особу як члена колективу, дається оцінка ділових та моральних якостей працівника за підписами представників установи, закладу тощо. 

Характеристика, оформлена належним чином, вважається офіційним документом. її видає адміністрація установи, навчального закладу на вимогу працівника, слухача, курсанта. Пишуть чи друкують її у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Характеристики подаються при вступі до навчального закладу, при атестаціях, представленні до нагороди, до чергового військового звання, після проходження практики курсантами і слухачами тощо.

Оформляють характеристику на загальних бланках або на стандартних аркушах паперу формату А4.

У роботі органів внутрішніх справ широко використовуються такі види характеристик 

– характеристика;

– службова характеристика;

– характеристика-відгук;

– характеристика-рекомендація;

– атестаційна характеристика.

Правильно складена характеристика об'єднує чотири частини, логічно пов'язаних між собою.

 Перша частина – анкетні дані, що йдуть за назвою документа, де зазначається звання, прізвище, ім'я по батькові (у родовому відмінку), рік народження, посада, національність, освіта, служба в органах, які прийнято писати у стовпчик від середини – праворуч.

Друга частина – дані про трудову діяльність (для курсантів – зазначають з якого часу навчаються, за якою спеціальністю, відомості про навчання), (для працівників – з якого часу працюють в органах, відомості про переміщення по службі, рівень професійної майстерності).

Третя частина – власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, підвищення професійного рівня, участь у громадському житті колективу, стосунки у трудовому колективі, з товаришами по службі, громадянами, заохочення (стягнення), відомості про урядові нагороди, участь у заходах тощо).

Четверта частина – висновки та призначення характеристики.

Якщо характеристика складається на особу, яка звільнилася з роботи, то текст викладається в минулому часі, а якщо в момент складання характеристики курсант (слухач) навчається чи працівник працює – то в теперішньому часі.

Як правило, характеристику підписують керівник установи чи керівник структурного підрозділу, на підпис якого ставиться гербова печатка.

Міфи про адвоката 

Источник: http://pravo-porada.com.ua/practice-65/57-inshi-dokumenty/364-sluzhbova-harakteristika-zrazok

Служебная характеристика – Кадровый резерв

Службова характеристика

Вам нужна Служебная Характеристика для предоставления в …. Что делать?

Вариант №1 Мы оказываем услуги по составлению характеристик, рекомендательных писем. Стоимость услуги – 2000 рублей за 1 документ.

Вариант №2 Составьте характеристику самостоятельно. Для этого рекомендуем Вам ознакомиться с нашими методическими материалами.

Слово «характеристика» происходит от слова «характер» [< лат. charactër отпечаток, особенность, своеобразие < греч. charaktër печать, клеймо; особенность, своеобразие] (из толковых Словарей)
Служебная характеристика — это официальный документ, содержащий отзыв о служебной, научной и др.

деятельности работника, который включает в себя оценку его деловых, психологических и моральных качеств.
Служебная характеристика пишется в произвольной форме от третьего лица.

Составляет служебную характеристику, как правило, руководитель структурного подразделения, а утверждает — руководитель учреждения, скрепляя свою подпись печатью учреждения.

В тексте служебной характеристики можно выделить три блока:
1. Анкетные данные, где указывают имя, отчество и фамилию сотрудника, дату рождения; занимаемую должность и дату назначения на эту должность, ученую степень и звание (если они имеются).

Дополнительно можно сообщить сведения о полученном образовании (какие учебные заведения, где и когда окончил), продолжительности работы в данном учреждении, карьерном росте (какие должности занимал).
2. Оценка уровня профессионального мастерства, деловых и личностных качеств. Показатели, по которым проводится такая оценка, приведены ниже.
3.

Заключительная часть служебной характеристики содержит вывод, в котором указывается назначение характеристики.
Показатели служебной характеристики

Обычно оценка проводится по следующим показателям.
• Профессиональная компетентность.

Опыт работы и практические навыки, профессиональные знания по своей специальности, эрудиция в других служебных вопросах, самообразование, интерес к передовому опыту, знание необходимых нормативных и законодательных документов, знание своих прав и обязанностей.
• Работоспособность.

Степень активности в работе, качество выполнения работы, своевременность выполнения должностных обязанностей, организация личного рабочего времени, мера ответственности за результаты работы, эффективность решения поставленных задач, умение адаптироваться к нововведениям, поведение в сложных ситуациях.

• Деловые качества (для руководящего состава).

Умение организовать коллектив на выполнение служебных задача, осуществление контроля над подчинёнными, умение урегулировать конфликты в коллективе, установить деловые отношения с руководителями смежных подразделений, способность проводить анализ эффективности своего структурного подразделения, заниматься планированием.
• Психологические качества и производственная этика. Уровень общей культуры, взаимоотношения с коллегами и клиентами, коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость, скромность, психологическая устойчивость, способность к самооценке.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОК

Об объемах работы.
Положительный отзыв. Сотрудник выполняет большой объем работы, всегда укладывается в сроки, при этом успевает присутствовать на всех совещаниях, готовить своевременно требуемые отчеты и знакомиться с отчетами, поступающими к нему.

Выполняемый им объем работ свидетельствует о высоком профессионализме и преданности компании.
Отрицательный отзыв. Сотрудник активно вовлечен в различные проекты, посвящает им много времени и сил.

К сожалению, усилия не всегда приводят к реальным измеримым результатам, которых ожидает от него руководитель. Ряду важных задач (примерыЙ) не было уделено достаточного внимания. По-видимому, выполнению заданий препятствует отсутствие организованности и неумение ставить цели и расставлять приоритеты.

Видимо, для повышения эффективности деятельности сотруднику рекомендуется попытаться понять и разобраться, как организован рабочий процесс в компании.

Об умении анализировать и принимать решения.
Положительный отзыв. Сотрудник отличается способностью анализировать факты, собирать необходимую информацию и на основании этого принимать взвешенные решения. Сотрудник демонстрирует способность, рассматривая разные варианты, принимать правильное решение.

Он быстро учится и умеет смотреть “в корень” вопроса, отделять важное от второстепенного. Даже если руководитель не всегда согласен с его решениями, он всегда относится к ним с уважением. Коллеги рассчитывают на способность сотрудника анализировать ситуацию и принимать решения и часто обращаются к нему за советом.
Отрицательный отзыв.

Некоторые из решений и рекомендаций сотрудника недостаточно подкреплены анализом и фактами. Руководитель неоднократно возвращал на доработку его предложения, так как они не были обоснованы, хотя у сотрудника и была возможность собрать необходимую информацию.

В будущем сотруднику рекомендовано лучше познакомиться с работой компании и, прежде чем высказывать свою точку зрения, проработать все варианты и представить документы и предложения в приемлемом для руководства и коллег формате.

Об умении планировать и организовывать.
Положительный отзыв. Сотрудник умеет планировать свою работу и определять цели. Правильно расставляет приоритеты. Редко оставляет дела на последнюю минуту. Внимателен не только к задаче в целом, но и к деталям работы.

Как только в организации принимается какое-либо решение (даже если решение принято в другом департаменте), сотрудник оценивает возможные последствия, уточняет детали и модифицирует свои рабочие планы в соответствии с новыми требованиями.

Часто его вопросы и замечания оказываются полезны не только для него, но и для всей организации.
Отрицательный отзыв. Над навыками планирования и организации сотруднику предстоит еще много работать.

Так как он редко планирует свою работу на перспективу, он часто не справляется своевременно с работой или же выполняет работу не с надлежащим качеством. Забывает своевременно предупредить коллег о том, какую информацию он от них ждет.

В итоге из-за его плохого планирования коллеги и подчиненные вынуждены задерживаться по окончании рабочего дня. Сотрудник из-за неумения планировать и концентрироваться на важнейших задачах не может выполнять несколько проектов одновременно.

ПРИМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИК

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Резерв»
__________________ / Петров П.П./
«_____»_____________200_ г.

Характеристика
На сотрудника ООО “Резерв” Иванова Ивана Павловича

Иванов Иван Павлович является сотрудником ООО “Резерв” с 2000 года, работает в должности инженера. За время работы проявил себя как исполнительный и добросовестный работник.
Придерживается норм поведения, принятых в компании.

В общении с коллегами дружелюбен и приветлив, с партнерами и клиентами фирмы – обходителен и вежлив, в затруднительных ситуациях всегда нацелен на нахождение компромиссных решений, к решению задач подходит творчески. Внимателен к людям, тактичен. Имеет навыки делового общения.

Трудолюбив, обладает высокой работоспособностью, всячески поддерживает работу компании в сложные моменты, в том числе и во внеурочное время.

Обладает деловыми качествами: добросовестным отношением к работе, стремлением к повышению квалификации и профессиональному росту, аналитическим мышлением. Претензий и замечаний к работе сотрудника не было.

Характеристика дана для предоставления по месту требования.

Начальник Производственного отдела Сидоров Б.Г.

Пример характеристики на инженера

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Резерв»
__________________ / Петров П.П./
«_____»_____________200_

Характеристика
На сотрудника ООО “Резерв” Борисова Бориса Борисовича

Борисов Борис Борисович, 1964 г. рождения, имеет высшее образование по специальности «архитектор-строитель», что подтверждается государственным дипломом, выданным Астраханским Государственным Техническим Университетом. После окончания университета отслужил год в армии в звании старшим лейтенантом морской пехоты.
Холост (разведен с 1997 г.), имеет пятилетнюю дочку.

Поддерживает дружеские отношения с женой.
До поступления на работу в ООО «Резерв» сменил три места работы — кооператив «Масломер» (1987—1990 гг.), НИИ «Альфа» (1990—1997 гг.), Московский авиастроительный институт (1997—1998 гг.).
Характеристики с предыдущих мест работы положительные, прилагаются к данной.

С последнего места работы уволился по собственному желанию в связи с разводом и дальнейшим разменом общей с бывшей супругой жилплощади и переездом на новое место жительства.
На работу в ООО «Резерв» поступил в 23 ноября 1999 г. после четырехмесячного перерыва в трудовом стаже. Прошел переподготовку по профилю специалиста по работе с трехслойными оболочками.

Отлично сдал квалификационный экзамен. Выступил с несколькими рационализаторскими предложениями по совершенствованию использования трехслойных оболочек в обшивке самолетов СУ-31. За одно из них был награжден ценным подарком и медалью «За трудовые заслуги»
В коллективе коммуникабелен, пользуется заслуженным вниманием, имеет задатки лидера.

Профессиональная подготовка и знания соответствует предъявляемым требованиям. К сожалению, плохо развита дисциплинированность — за последний месяц имелись случаи опоздания на работу более чем на 20 минут.
Быстро и эффективно обучаем. При общении хоть и открыт, но чаще оставляет свое мнение «на потом». По характеру тяготеет к сангвинику. Высокие личные амбиции.

Способен на принятие обдуманных самостоятельных решений. Ответственен за принятые решения и выполненные действия. Курит.
Любит и всячески оберегает дочку, проводит с ней все свое свободное время. С окружающими несколько замкнут, но корректен. Тактичен. Часто нуждается в материальных средствах — тратится на воспитание дочки и ремонт новой приобретенной квартире.

Рекомендован начальником отдела кадров к выделению денежной субсидии. Оправдывает доверие при выдаче материальных средств, сохраняет вверенное имущество. Представляется перспективным специалистом с возможным дальнейшим назначением на руководящие должности.

Характеристика дана для предоставления по месту требования

Начальник отдела Переверзев С.С.

Пример характеристики на бухгалтера

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Резерв»
__________________ / Петров П.П./
«_____»_____________200_

Характеристика
На сотрудника ООО “Резерв” Александрову Светлану Александровну

Александрова Светлана Александровна работает в компании с 2001 года в должности бухгалтера. В 2005 году переведена на должность главного бухгалтера ООО “Резерв “.
Образование Высшее – окончила Московский Финансовый институт по специальности «Бухгалтерский Учет» в 2001 году.

В 2007 году получил квалификацию Профессионального бухгалтера – финансового менеджера, финансового консультанта (эксперта).
Регулярно участвует во всех мероприятиях по повышению квалификации.
За время ее работы в ООО “Резерв” на предприятии неоднократно производились проверки налоговыми и прочими органами.

По результатам проверок к предприятию не предъявлялись санкции за нарушение бухгалтерского учета и отчетности.
По итогам работы неоднократно премировалась. А в 2008 году по решению собрания учредителей была включена в состав учредителей ООО “Резерв “.

В связи с переходом на Новый план счетов и введением налогового учета на предприятии разработал программу учета, объединившую бухгалтерский, налоговый и управленческий учет на предприятии.
По характеру трудолюбива, ответственна, неконфликтна. Проявила себя отличным организатором и профессиональным специалистом.

Характеристика дана для предоставления по месту требования.

Финасовый Директор Васильев В.В.

Пример характеристики на маркетологаХАРАКТЕРИСТИКАна маркетолога ООО «ТОПВОРК» Николаева Николая АндреевичаНиколаев Николай Андреевич 1985 года рождения. В 2007 году закончил с отличием киевский Национальный Университет Технологии и Дизайна.Работает на должности маркетолога с октября 2007 года.

За время работы проявил себя как квалифицированный специалист. Является настоящим профессионалом, умело руководит вверенным ему направлением, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников.Н. А.

Николаев постоянно повышает свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, тренинги и семинары, читает специализированную литературу, ответственно и серьезно относиться к выполнению должностных обязанностей.Руководство компании выделяет постоянное стремление Н. А.

Николаева к профессиональному развитию: в настоящее время он получает дополнительное профессиональное образование по специальности «управление персоналом».За добросовестное отношение к работе награжден грамотой «Лучший сотрудник 2008».В общении с коллегами дружелюбен и внимателен.

За время работы внедрил конкретные предложения, которые оказали благотворное влияние на деятельность компании.Характеристика выдана для представления по месту требования.Генеральный директор ООО «ТОПВОРК»

Помощь в написании характеристик

Приглашаем Вас к Сотрудничеству! С уважением, Кадровое Агентство г. Москва КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Источник: https://hr-agent.ru/kadrovye-voprosy-otvety/obraztsy-dokumentov/sluzhebnaya-kharakteristika/

Образец характеристики на работника с места работы: зачем нужна и как правильно составить

Службова характеристика

Характеристика — это документ, в котором работодатель дает оценку личным и профессиональным качествам сотрудника. Она необходима для суда, кредиторов, при трудоустройстве на новую должность. 

Некоторые считают, что такая бумага — пережиток прошлого, но если в отдел кадров или к руководству организации поступил письменный запрос о ее представлении, работнику нельзя отказать. С учетом ст. 62 ТК РФ такой документ с места работы представляют не позднее трех рабочих дней со дня обращения.

Эта норма распространяется не только на тех подчиненных, которые числятся в компании в настоящий момент, но и на тех, с кем трудовые отношения уже расторгнуты, — для них оформляется характеристика с последнего места работы (Определение Московского городского суда от 08.09.2011 по делу №33-28750).

Рекомендацию вправе запросить не только сам работник, но и государственные органы. Зачем она нужна? Вот лишь небольшой список ситуаций, когда ее спрашивают:

 • при трудоустройстве на новую должность;
 • при оформлении кредита;
 • при обращении в органы опеки;
 • для предоставления в учебное заведение;
 • при награждении премией, государственной наградой;
 • для суда.

В зависимости от места, куда адресуется документ, выбираются акценты и формулировки качеств работника.

Разновидности

Рекомендации бывают:

 • внешние;
 • внутренние;
 • положительные;
 • отрицательные.

Внешние — это те документы, которые представляются в другие организации или государственные органы. При их составлении необходимо уточнить у работника цель запроса — от этого зависит стиль написания и форма изложения.

Внутренние характеристики применяются, например, при переводе сотрудника в другой отдел или в другое подразделение, на повышение в пределах организации, где он трудится. В таком документе обязательно делают акцент на деловых качествах и рабочих навыках сотрудника.

В некоторых случаях кадровый специалист просит подготовить документ непосредственного начальника характеризуемого, в общих чертах рассказав ему, как написать характеристику на работника, и снабдив его образцом.

Это допустимо и даже правильно, особенно если в отделе кадров работает новый человек, который плохо знаком с коллегами, или коллектив настолько большой, что кадровику сложно оценивать качества того или иного человека.

Отметим, что работодатель не обязан согласовывать текст с работником. Но если тот не согласен с содержанием, то вправе оспорить документ в судебном порядке.

Общие требования

В действующем российском законодательстве отсутствует какой-либо шаблон для составления такого документа. Тем не менее общие правила все-таки существуют.

Бумагу оформляют на официальном бланке организации. Если такой не утвержден внутренним распорядком предприятия, то в бланке указываются полные реквизиты, особенно если его официально требует какое-либо учреждение.

Рассмотрим подробнее, как правильно оформить характеристику на работника. В ней следует указать:

1. Персональные данные, которые включают в себя Ф.И.О. лица, дату рождения, семейное положение, данные о воинской службе и образовании, сведения о наличии различных наград.

2. Сведения о работе. Раздел содержит информацию о стаже работы, о времени принятия, о кадровых перемещениях в пределах данной организации, сведения о трудовых достижениях и профессиональных навыках лица.

Если работник в процессе работы направлялся на обучение, повышение квалификации и т.д., то об этом тоже стоит упомянуть. Кроме того, в данном разделе указываются сведения о наличии у работника различных заслуг (благодарность, поощрение и т.п.

) или дисциплинарных взысканий.

3. Личные качества. Данная информация является самой важной. Если работник является руководителем подразделения, то стоит отметить его организаторские качества, наличие или отсутствие ответственности за подчиненных, степень готовности к принятию сложных решений, требовательность к себе и подчиненным, другие качества.

Если же работник является исполнителем, то следует указать степень его готовности выполнять поручения руководителя, инициативность, стремление к отличным результатам и т.д.

Также в данном разделе надо раскрыть взаимоотношения лица с трудовым коллективом: пользуется ли он авторитетом и уважением или отношения в коллективе не складываются в связи со сложным характером или иными особенностями сотрудника.

Поскольку это официальный документ, необходимо, чтобы его подписал руководитель организации. Обязательны подпись и печать (если последняя есть в компании). Важно не забыть поставить дату составления.

Еще один практический совет: постарайтесь уместить всю информацию на одном листе.

О чем писать

Главное требование к документу — объективность. В итоге общее описание должно создать образ характеризуемого человека и помочь сформировать правильное мнение о нем.

При этом содержание меняется в зависимости от того, для кого готовится рекомендация. Если работник намерен обратиться в органы опеки с целью усыновления следует особо отметить его личные качества: например, доброжелательность, заботливость, хорошие манеры.

Если рабочего планируется продвинуть по карьерной лестнице или ему необходимо трудоустроиться на новом месте, тут пригодятся такие эпитеты, как «исполнительный», «инициативный», «ответственный».

Для суда важны подробности того, насколько человек честный, как относится к своим обязанностям, какие отношения у него сложились с коллегами.

Источник: https://ppt.ru/forms/rabota/harakteristika

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.